japa2

Po učenju Kaula Avaduta koji je poglavar naše tantričke tradicije u Indiji postoje tri kategorije praktikovanja u tantri i one se zovu Kadi Vidja, Hadi Vidja i Šadi Vidja (kojima se dodaje još i Adi Vidja) . Ta tri znanja su poznavanje Nada-Brame, koja je opet ekspanzija Nada-Spande (zvučne frekvencije). Smatra se da se sanskrit sastoji od kosmičkih zvukova koji tvore ljudske reči. što važi i za hebrejski jezik. Po mom iskustvu i po iskustvu drugih ljudi oba jezika su sposobna da proizvedu promenu. Istu sposobnost ima, čak mnogo drastičnije, andjeoski jezik koji se još zove enohijanski, ali o tome nećemo ovaj put.

Pre sanskrita postojao je proto jezik koji se zvao prakrit, značenja „prirodan“, koji je nastao od prirodnih ljudskih ispoljavanja zvukova. Iz prakrita nastaje sanskrit, tako da danas poznajemo tri vrste lingvističke strukture, vedsku, agama i tantričku. Tantra tako ima svoj koren u agamama.

Nakon vladavine Sena dinastije Indijom, u 11. I 12. veku, nastalo je mešanje škola i sanskritskih lingvističkih struktura i to je razlog zašto danas veoma malo njih zna nauku o mantrama i njihovim lingvističkim strukturama. Tantra je mantra i mantrama se aktivira kundalini i kasnije kontroliše, tako da mi u tantri koristimo, kako rekoh, mantre, a ne recimo krije. Tokom britanske vladavine bilo je iskrenih zapadnih proučavalaca koji su želeli da saznaju nešto više o ovoj drevnoj nauci, ali nisu imali podršku tradicionalnih vedskih indijskih naučnika koji su, kao i danas, bili puni predrasuda prema tantri kao ne-vedskoj kulturi.

Kadi Vidja se odnosi na nada strukturu suglasnika (Ka-Adi varnamala) i njima pridružene tantričke prakse. Hevadjra tantra, jogini tantra koja je nastala u Bengalu, kao i Dohakoša, spis koji se pripisuje Rahulbadri, jednom od prvih Mahasidija i osnivača vadjrajane, konkretno mahamudra tradicije, ovu Vidju znaju kao Kali (Ka se odnosi na mesec i Ida nadi, a ali na bumbara, što simboliše vibraciju mantri u sedam lotosa čakri).

Hadi Vidja je hronološka nada suglasnička struktura unatraške gledana (Ha-adi varnamala)

Šadi Vidja je nada struktura „zviždećih“ suglasnika (šiš-dvani) u energetski-izbacujućem rasporedu (Š/a-adi varnamala).

Adi Vidja se odnosi na nada strukturu samoglasnika (A-Di varnamala) i njima pridružene tantričke prakse. Hevadjra tantra, kao i Dohakoša, ovu vidju znaju kao Ali (A se odnosi na sunce i pingala nadi, a ali na bumbara, što simboliše vibraciju mantri u sedam lotosa čakri).

Ova tri, u jedan, sistema tantričkih lingvističkih rasporeda su ključ za razumevanje tantričkog sistema mantri i pomoću njih se moće dekodirati i sandiabaša, svojevrsni tantrički jezik sumraka, tj. kriptični način na koji u tantričkim spisima čuvaju tantričke tajne od neiniciranih, a i sama tantra se ponekad naziva jogom sumraka. Više o tantričkom jeziku sumraka može se pročitati u knjizi The Twilight Language: Explorations in Buddhist Meditation and Symbolism (Routledge, 1995).

Forme Boginje koje se povezuju sa ovimi Vidjama su Devi Kaušiki koja odgovara Adi Vidji. Devi Kali koja odgovara Hadi Vidji, Tara koja odgovara Šadi Vidji i Devi Tripuransundari koja odgovara Hadi Vidji.

Tripura Sundari

Boginja Šri Čakre, poznata kao Lalita, Tripura Sundari i Radjaradješvari. Kao Šodaši se predstavlja u vidu šesnestogodišnje devojke i tada se veruje da obuhvata 16 vrsta požude.

Varna matrike, odnosno tanrički alfabet, otkrivene su iz zvukova spandi povezanih sa telesno-mentalnim funkcijama i njihovom trostrukom podelom na telu vezano za posebne delove tela i njihvom povezanošću sa umom.

Adi krama se odnosi na deo od pupka do glave kako po šriti krami, (spuštajući se), tako i po samhara krami (dižući se). Ove prakse otvaraju koše ili čaure pet elementarnih sastavnih delova tela i uma, Boginja koja je pokrovitelj ovih procesa je kako rekosmo Kaušuki, odnosno Boginja Čaura.

Hadi krama se odnosi na predeo od zemlje do adjna čakre u samhara karma redosledu (isključivo se dižući). Ove prakse otvaraju Kosmičke Pečate i zato je pokrovitelj Šri Lalita, tj Boginja Estetike povezna sa kosmičkom ispravnošću telo-duša realnosti.

Kadi krama se odnosi na predeo od pupka do glace i iza, u podižućem smeru, dok je spuštajući smer vezan za Mahamudru. Ove prakse sadaku podižu do stanja Kaivalie, odnosno Jednosti, pomažući mu da transcendentira osećaj Vremena kao koren percepcije, te je stog Boginja koja je pokrovitelj Kali, ili ona koja proždire Vreme.

Šadi krama se tiče Čitvimarša kale, osme čakre iznad glave i dva jop suptilnija stanja iznad nje, i spušta se dole do grla. Ove prakse podižu sadaku do Turijatita stanja, odnosno Praznine, pomažući mu da transcendentira čak i samo-identifikaciju kroz Nirvanu i stoga je pokrovitelj Boginja Tara, odnosno Tarini iliti spasiteljka.

Boginja Tara

Boginja Tara

Primeri tantričke prakse mantrajane su sledeći:

– Agoša ili haršia (kratka) varna u udisanju

– Goša ili derga (duga) varna u izdisanju

– Antastia (unutrašnje) varna u totalnom izdisaju

– Šiša dvani (zviždeći) u kumbaki i izdišući sem što dentalni glas moće biti i izdišući i udišući

– Anupvar u bramariju udisanje od leve strane glave ka desnoj

– Visarga i bediki izdisanje od leve strane ka desnoj, kao i sahadja kumbaka zadržavajući spandu unutra i izvan bramarandre.

Mantrajana je deo tantra joga zvuka i svaka kombinacija je povezana sa različitim nadijima i kroz njih teče energija.

1. Adi krama postavlja telo u odnosu na um samoglasnicima A i U i samoglasnikom Ma držeći ih u Manipuri, Anahati i Adjni dok pranava-mantra prolazi kroz Brama-granti, Višnu-granti i Rudra-granti.

2. Hadi krama postavlja telo u odnosu na um kroz spuštajući redosled po samara krami, koristeći 36 tatvi Bumi-atmane do Šive .

3. Kadi krama postavlja telo u odnosu na um kroz i spuštajući i dižući redosled koristeći 32 tatve Bumi-atmane do Šive-Šakti, sve dok se ne dostigne stanje iznad glave gde se postiže praznina i potom vrati nazad u telo-um stanje.

4. Šadi karma postavlja telo u odnosu na um kroz i spuštajući i dižući redosled bez mantrika varne. Ovde imamo samo spande i ide se od Šiva-Šakti do Adi Šakti, postizanja Materice praznine iznad glave i transcendentiranje Nirmanakaje, odnosno Savršenstva stvorenog bića, nakon čega se transcendentira Sambogakaja, odnosno Savršenstvo Bića koje kreira stvarajući tako Darmakaju, odnosno Savršenstvo nemanifestovane svesti, da bi se konačno vratili nazad do Djivakaje/Djinakaje/Sahadjakaje.

Postoji tri pristupa praksi u skladu sa duhovnim statusom ili samskarama praktičara:

1.  Šrikula koja se odnosi na estetiku

2.  Kalikula koja se odnosi na transcendenciju

3.  Tarakula koja se odnosi na mudrost/saosećanje

Svaki od ovih pristupa ima u sebi tri različite strukture:

1.Šrikula

Adi Vidja Šri kule se odnosi na koša-mukti ili slobodu od pet elementalnih patnji

Hadi Vidja Šri kule se odnosi na mokšu ili oslobodjenje od pet elementalnih vezanosti

Kadi Vidja Šri kule se odnosi na  sahadja mokšu ili oslobodjenje od  pet elementalnih  neznanja savikalpa samadijem

2. Kalikula

Hadi Vidja Kali kule se odnosi na Djiva-mukti savikalpa samadijem

Kadi Vidja Kali kule se odnosi na Išvara mukti kaivalia samadijem

Šadi Vidja Kali kule se završava u Mahamudri postižući nirvikalpa Samadi i 12 šunia samadija  meru bede  iznad glave. U momentu kada se postigne 13. stanje, Kali postaje tara i ostvarena je Nirvana.

3. Tarakula

Hadi Vidya Tara kule  se odnosi na Paramahamsa stiti nirvikalpa samadijem u Mahamudri

Kadi Vidja  Kali kule se odnosi na povratak iz Praznije Čitvimarša Kale do Brahmarandre

Šadi Vidja  Tara kule se odnosi na Sahadja mukti, odnosno  Djivanamuktat  sahadja samadijem